Odstoupení od smlouvy

Vzorové poučení a Vzorový formulář          na stažení zde

          

Vzorové poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorový formulář pro odstoupení od těchto smluv


Vzorové poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory 

Právo odstoupit od smlouvy 
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni
-    v případě koupě zboží: „kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.“
-    v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodávka více kusů zboží. Které jsou dodávány samostatně:  „kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední kus zboží.“
-    v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí:  „kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část dodávky zboží.“

Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným na adresu:

Sportcarp Vápeník a Šaravec, s.r.o.
Tuněchody 28 
537 01
obchod@sportcarp.cz
+420 606 631 285

(například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty).
Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle zpět nebo je předejte na adrese:

Sportcarp Vápeník a Šaravec, s.r.o.
Tuněchody 28 
537 01
obchod@sportcarp.cz
+420 606 631 285

Lhůta se považuje za zachovalou, pokud nám zboží odešlete před uplynutím 14 dnů.
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy

Adresát:
Sportcarp Vápeník a Šaravec, s.r.o.
IČ: 25934015
se sídlem Tuněchody, Tuněchody 8, PSČ 537 01
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15745
obchod@sportcarp.cz       +420 606 631 285

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o koupi tohoto zboží:

Kód produktů / popis zboží a počet kusů, které vracíte, pokud odstupujte pouze od části kupní
smlouvy:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zboží Vám na své náklady posílám zpět. Peněžitá plnění po zrušení kupní smlouvy mi po obdržení zboží zašlete na účet číslo:___________________________________

Datum objednání_____________________

Datum obdržení______________________

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů*_________________________

Adresa spotřebitele/spotřebitelů*_________________________________

                                                     _________________________________

                                                     _________________________________

                                                     _________________________________

Datum______________________                         Podpis spotřebitele/spotřebitelů*____________________


    
*Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

                             

 

                             Tým oddělení reklamací obchodu Sportcarp je tu pro Vás